ޔާމީންގެ އެންމެ ހަރަކާތަކުން މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރު ކޮށިއަރުވާލައިފި, މިހާރު މުޅި ސަރުކާރު އޮތީ ޑިފެންސަށް އެރި

ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމަށް ބައްވަންޖެހޭ ގާނޫނީ ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރިއާލާ އިންތިޒާމްކޮށް ހަމަ ޖައްސަމުން އައިސްފައިވެއެވެ. ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ގިޔާސުއްދީނު ހޯލު ކުއްޔަށް ހިފާ އެތާނގައި ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވަން ހަމަޖެހިގެން ދިޔައީ ސިއްރަކުން ނޫނެވެ. ހޯލު ކުއްޔަށް ދިން އިރު ސްކޫލުގެ އިމްތިހާނު ބޯމަތިވެފައިވާކަމެއް ބަންދަށްފަހު ސްކޫލު ހުޅުވަން ތައްޔާރު ވާން ޖެހޭ ކަމެއް ގިޔާސުއްދީނު މެނޭޖްމަންޓަކަށް ނޭގެއެވެ.