ރިޕޯޓު

އަނދިރި ދައުލަތާއި ހޮޅިންގެ ވެރިކަން!

ވެރިކަމަށް އައުމަށް އޮޅުވާލި އޮޅުވާލުން ތަކާއި ދޮގު ވައުދު ތަކުން ފެށިގެން ވެރިކަމުގައި މިވީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅުގެ ތެރޭގައި އިތުބާރު ހިފޭ އެއްކަމެއް ނުފެނެއެވެ.